Operat wodnoprawny

Operator wodnoprawny to jeden z głównych dokumentów warunkujących wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wystawiany jest przede wszystkim na potrzeby stworzenia:

 • Myjni samochodowych
 • Oczyszczalni ścieków
 • Stacji paliw
 • Różnego typu stawów, pomostów, elementów zagospodarowania przestrzeni wodnej
 • Ujęć wody podziemnej oraz powierzchniowej
 • Korzystania z budownictwa hydrotechnicznego, komunalnego, czy melioracyjnego
 • Przebudowy i zmiany koryta rzek czy potoków

i wielu innych.

operat wodnoprawny
Operat wodnoprawny pozwala na wykonywanie działań, które mają wpływ na stan wód oraz całą gospodarkę wodno-przestrzenną. Dokument wydawany jest przez organy państwowe, a szczegółowe wytyczne warunkowane są przez przepisy prawne. Chodzi dokładnie o 132 artykuł ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wydawane jest w drodze tzw. decyzji administracyjnej.
Niezwykle ważne jest bardzo ścisłe trzymanie się wytycznych warunkowanych przez przepisy dotyczące całego kraju i danego regionu. Tylko prawidłowo sporządzona dokumentacja umożliwia uniknięcie zbędnych problemów. Profesjonalnie stworzony operat wodnoprawny do oszczędność czasu, pieniędzy i gwarancja powodzenia każdego przedsięwzięcia związanego z gospodarką wodną.
Realizacja operatu wodnoprawnego zamyka się w kilku krokach:
– sporządzenie operatu wodnoprawnego (wykonują to zazwyczaj specjaliści, który doskonale znają prawo w zakresie zagospodarowania przestrzeni wodnej i wiedzą jakie działania podjąć, aby projekt zadowalał klienta oraz wpisywał się w sztywne ramy prawne); ten etap trwa nawet do miesiąca
– otrzymanie zezwolenia od odpowiednich jednostek administracji państwowej, wydawane na podstawie złożonego wcześniej dokumentu (operatu wodnoprawnego); okres oczekiwania na decyzję wynosi do 2 miesięcy
– realizacja założeń planu przez wyspecjalizowane firmy

operat wodnoprawnyCo powinien zawierać operat wodnoprawny?

 • Standardowy operat wodnoprawny składa się z części opisowej oraz graficznej. Strona opisowa powinna przedstawiać przede wszystkim:
 • Cel oraz zakres korzystania z określonych wód
 • Typy i rodzaje urządzeń pomiarowych
 • Stan prawny nieruchomości obejmujących plan działania
 • Dokładną charakterystykę wód, które zostaną objęte projektem operatu wodnoprawnego
 • Ustalenie korzystania z wód warunkowane przez region wodny
 • Określenie wpływu przedsięwzięcia na okalające go wody
 • Zachowania w sytuacjach awaryjnych
 • Informacje o wszystkich rodzajach ochrony, którymi objęty jest dany obszar (warunkowanymi przez prawo polskie)

operat wodnoprawny

Część graficzna natomiast powinna prezentować:

 • Dokładny plan rozmieszczenia wszystkich urządzeń wodnych naniesionych na mapę
 • Przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń, które zawarto w operacje wodnoprawnym
 • Dokładny schemat funkcjonalny maszyn

Dodatkowo do każdego operatu wodnoprawnego należy dołączyć:

 • Opis techniczny maszyn służących do poboru wody
 • Wielkość poboru wody w stosunku godzinowym i dobowym
 • Zakres i częstotliwość wykonanych analiz wody

 

Aby wniosek był rozpatrzony pozytywnie nie może zabraknąć żadnego z tych elementów, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wybór profesjonalnej firmy, która dysponuje urządzeniami pomiarowymi i niezbędną wiedzą.

Wzór dokumentu do pobrania tutaj.